پاسخ کوبنده نماینده مجلس به نماینده ایران خودرو

پاسخ کوبنده بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و سخنگوی فراکسیون امید به نماینده ایران خودرو. دانلود  

پاسخ کوبنده بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و سخنگوی فراکسیون امید به نماینده ایران خودرو.

دانلود

 

Share