بیمه شدگان می توانند والدین واجد شرایط خود را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهند

یکی از گروههایی که می توانند تحت تکفل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند والدین آنها هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این سازمان، می بایست حداقل سن پدر ۶٠سال تمام و مادر ۵۵ سال تمام باشد.
بر همین اساس، از شرایط لازم جهت تحقق این امر آنست که تامین معاش پدر و مادر به عهده بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری دریافت نکنند و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون از کارافتاده باشند.
همچنین، در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آنها بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نباشند.
شایان ذکر است بر اساس قانون، والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار گرفتن، نباید مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری باشند.
بیمه شده برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه شده، اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی والدین را به هنگام مراجعه به شعبه سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته باشند.

Share