عیادت نماینده انزلی از مصدومان حادثه ناوشکن دماوند

حسن خسته بند نماینده شهرستان انزلی و میرشمس مومنی زاده فرماندار انزلی از مصدومان حادثه ناو دماوند در بیمارستان شهید بهشتی انزلی عیادت کردند.

حسن خسته بند نماینده شهرستان انزلی و میرشمس مومنی زاده فرماندار انزلی از مصدومان حادثه ناو دماوند در بیمارستان شهید بهشتی انزلی عیادت کردند.

Share