ریاست اتاق شکوفایی رشت به مرتضی شگفت رسید

با رای اعضا مرتضی شگفت شهردار اسبق رشت به عنوان رئیس اتاق شکوفایی رشت انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در سومین جلسه اتاق شکوفایی شهری رشت، پیگیری و انتخابات رئیس و نائب رئیس اتاق شکوفایی رشت و مرور کار گروه های تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه شش کارگروه بهره وری در زمینه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری با ۲۴ شرکت کننده، کارگروه توسعه و زیرساخت فنی در زمینه های عمرانی حمل و نقل و ترافیک با ۲۶ نفر، کارگروه کیفیت زندگی در زمینه های شهرسازی، معماری خدمات شهر با ۱۴ نفر، کارگروه پایداری زیست محیطی در زمینه بهداشت و محیط زیست با ۷ نفر، کارگروه انسجام اجتماعی و برابری در زمینه فرهنگی، اجتماعی، جوانان و بانوان با ۳۲ نفر و همچنین کارگروه حکمرانی و قانونگذاری در زمینه فعالیت های حقوقی و مدیریتی با ۱۰ عضو تشکیل شدند که در هر ۶ کارگروه به دلیل اهمیت موضوع گردشگری به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در ادامه رای گیری رئیس و نائب رئیس برگزار شد که از میان منتخبان مهدی فرشاد فقیه، رضا سیمبر، هادی الماسی، مرتضی شگفت، خانم قنبری، خانم انساندوست و پورآقایی، مهندس مرتضی شگفت به عنوان رئیس یا هماهنگ کننده و خانم انساندوست از میان ۶۹ رای ماخوذه با اخذ ۵۱ رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

گفتنی است مرتضی شگفت حدفاصل سالهای ۸۰ الی ۸۲ شهردار رشت بود.

Share