واکنش خاوری به حکم دادگاه و توصیه سعید مرتضوی به او!

صدور حکم غیابی برای محمودرضا خاوری و درخواست وام خارجی برای دریاچه ارومیه، سوژه صفحه طنز امروز روزنامه شهروند شده است.

صدور حکم غیابی برای محمودرضا خاوری و درخواست وام خارجی برای دریاچه ارومیه، سوژه صفحه طنز امروز روزنامه شهروند شده است.

Share