جاخالی زیباکلام برای ردنشدن از روی پرچم رژیم صهیونیستی!

امتناع صادق زیباکلام از قدم برداشتن روی پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا در حاشیه مناظرهاش با محمد حسن قدیری ابیانه در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی.

امتناع صادق زیباکلام از قدم برداشتن روی پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا در حاشیه مناظرهاش با محمد حسن قدیری ابیانه در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی.

Share