تصاویر برداشت گل نرگس

برداشت ۱۷ میلیون شاخه گل نرگس از۲۴۰ هزار متر مربع سطح زیر کشت خوسف در خراسان‌جنوبی آغاز شد. برداشت این گل از نیمه دوم آذرماه آغاز و تا اواخر زمستان ادامه دارد. گل نرگس تولید شده در استان خراسان‌جنوبی علاوه بر مصرف در داخل استان به دیگر استان‌ها مانند خراسان‌رضوی، زاهدان، تهران ارسال می‌شود.

برداشت ۱۷ میلیون شاخه گل نرگس از۲۴۰ هزار متر مربع سطح زیر کشت خوسف در خراسان‌جنوبی آغاز شد. برداشت این گل از نیمه دوم آذرماه آغاز و تا اواخر زمستان ادامه دارد. گل نرگس تولید شده در استان خراسان‌جنوبی علاوه بر مصرف در داخل استان به دیگر استان‌ها مانند خراسان‌رضوی، زاهدان، تهران ارسال می‌شود.

Share