گزارش تصویری صید پره در بندر انزلی

صید پره یا تور یکی از قدیمیترین روشهای صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در حاشیه جنوبی دریای کاسپین می‌باشد که قدمتی چند صد ساله دارد. بنابر بعضی از شواهد این نوع ماهیگیری از شهرستان بندرانزلی ابداع و به تدریج در مناطق دیگر رواج یافته است.

صید پره یا تور یکی از قدیمیترین روشهای صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در حاشیه جنوبی دریای کاسپین می‌باشد که قدمتی چند صد ساله دارد. بنابر بعضی از شواهد این نوع ماهیگیری از شهرستان بندرانزلی ابداع و به تدریج در مناطق دیگر رواج یافته است.

Share