بازگشت ششمین ناوگروه صلح و دوستی ایران به انزلی

ششمین ناوگروه صلح و دوستی ایران پس از ۱۰ روز حضور در ماکاچ قلعه روسیه به بندرانزلی بازگشت.

ششمین ناوگروه صلح و دوستی ایران پس از ۱۰ روز حضور در ماکاچ قلعه روسیه به بندرانزلی بازگشت.

Share