گزارش تصویری اجلاس جهانی شدن؛ مشارکت و تعاون در اقتصاد نوآورانه در رشت

پنجمین رویداد آموزشی و اجلاس بین المللی از برنامه مشترک ۳ ساله شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی در رشت برگزار شد.

پنجمین رویداد آموزشی و اجلاس بین المللی از برنامه مشترک ۳ ساله شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی با مشارکت سازمان همکاری های اسلامی (COMSTECH) و بانک توسعه اسلامی (IDB)، تحت عنوان: “Going Global: The Symbiosis of Innovation‐Led Economy” جهانی شدن: مشارکت و تعاون در اقتصاد نوآورانه در رشت آغاز شد.

 

 

Share