تجدیدنظر کنید آقای رییس جمهور

آقای روحانی؛ نویسنده کتاب”زنده باد فساد”شاید یک دوست خوب ویک مشاور امین برای شما باشد اما به اعتبار مدیریت چهارساله اش از شما خواهش میکنم که در انتخاب مجدد “علی ربیعی”تجدید نظر بفرمایید.

من در زندگی ام اساسا آدم امیدواری هستم با این وجود اما “امیدوارم” که خبر معرفی دوباره “علی ربیعی” بعنوان وزیر رفاه،صحیح نباشد و دولت “امید”این بار”تدبیری” نو درافکند و روحی جدید در کالبد این وزارتخانه کلیدی بدمد. اطاله کلام نمی کنم و بی پرده می گویم که مخاطب این یادداشت رییس جمهور محترم است که با”هزار امید” برای دادن رای به او دوساعت زیر آفتاب صف ایستادم وتا لحظه نوشتن این یادداشت همچنان امید به تدبیر او دارم.

آقای رییس جمهور؛ چهار سال فرصت کمی برای محک زدن یک وزیر نیست وازآن مهم تر ،وزارتخانه ای که ۴۲میلیون ایرانی را تحت پوشش داردوبیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان سازمان تابعه اش از دولت طلبکار است(تامین اجتماعی) و بزرگترین نهاد خدمت رسان اجتماعی با کارکرد اقتصاد بین نسلی را داراست نیاز به یک مدیر شجاع و تحول گرا داردمدیری که بتواند اولا نقاط فشار قانونی بر کارکرد ستادی چنین وزارتخانه ای راشناسایی کند ثانیا در عین دفاع از حقوق لایه های زیرین جامعه، باداشتن نگرش بین نسلی نسبت به اصلاح و تعدیل زیان ناشی از قوانین تعهد آور اقدام نماید.
آقای روحانی، وزیر شما کدامیک از این کارها را کرد؟آیا از فربه گی سازمان تامین اجتماعی و ازدیاد شعب این سازمان در این چهارسال جلوگیری شد؟ آیا قوانین تعهدآور قدیمی که هزینه مضاعف بر گرده دولت تحمیل می کند در زمان ایشان تعدیل شد؟ آیا منابع درآمد پایدار برای صندوقهای بیمه ای با سرمایه گذاری درست وهدفمند فراهم شد؟(به صورتهای مالی صندوقهای بازنشستگی نگاه بیاندازید)آیا واقعا یک سوم از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی دراین چهارسال(وفق آیین نامه داخلی سازمان)صرف بهبود خدمات درمانی شد؟ چقدر از صورتهای مالی هلدینگهای زیر مجموعه شستا بصورت شفاف دراختیار ارباب رسانه ها قرارگرفت و آیا تناسبی میان سود عملکرد با حجم سرمایه منقول و غیر منقول شستا به وجودآمد؟ برای چابک شدن وکوچک سازی وبرون سپاری سازمان تامین اجتماعی توسط آقای ربیعی چه کارهایی انجام ویا پیگیری شد؟ آقای رییس جمهور،به اعتبار وجود همان قوانین تعهد آور که ذکرش از حوصله این مقال خارج است دولت سهام بسیاری از پالایشگاهها و پتروشیمی ها رابا دیون خودش به تامین اجتماعی تهاتر کرد و حالااین سازمان تبدیل به یکی از بزرگترین بنگاههای نفتی خاورمیانه شده است(هولدینگ تاپیکو).
برادر رییس جمهور؛ از شما که حقوقدان هستید می پرسم آیا نباید منتظر حاکمیت دوگانه و تعدد نهادهای تصمیم گیردر حوزه انرژی و چالش جدید مدیریتی دراین عرصه باشیم؟ وقتی مالکیت با تامین اجتماعی است و مسئولیت با وزارت نفت! پاسخگویی با چه کسی است؟!
برنامه وزارت رفاه برای بهبود دسترسی به منابع پایدار برای صندوقهای بیمه ای با توجه به سیر نزولی رشد جمعیت وافزایش بار مالی صندوقهای بازنشستگی و ازدیاد تعداد بازنشستگان چیست؟
چند نفر از مدیران و اعضای هیات مدیره شستا وشرکتهای تابعه اش از میان بدنه اجتماعی بیمه گزاران انتخاب می شوند واساسا مبنای انتخاب مدیران غیر مرتبط در شستاچه توجیه فنی یا اقتصادی دارد؟(رابطه عینی بهبود عملکرد با انتخاب مدیران غیر مرتبط)
آقای روحانی؛ نویسنده کتاب”زنده باد فساد”شاید یک دوست خوب ویک مشاور امین برای شما باشد اما به اعتبار مدیریت چهارساله اش از شما خواهش میکنم که در انتخاب مجدد “علی ربیعی”تجدید نظر بفرمایید.
من همچنان “امید”وارم….

مسعود مجاوری

 پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share