بخارهاى گس مسموم یک مرداب!

اینکه نمایندگان پارلمان چنین با شور و شعف و حرص و ولع با خانم موگرینى عکس سلفى بگیرند ممکن است ناشى از عدم آشنایى نمایندگان با آداب تشریفاتى و دیپلماتیک باشد یا ممکن است بقول مشاور رییس جمهور ناشى از فقر فرهنگى باشد.

هر اتفاق و پدیده اى را میتوان از چند جهت مورد بحث قرار داد. علت شناسى، دلیل شناسى، پیامد شناسى و در کنار این وجوه میتوان وجه دیگرى نیز افزود و آن یافتن جایگاه آن اتفاق یا پدیده در بستر تاریخى خودش است.

اینکه نمایندگان پارلمان چنین با شور و شعف و حرص و ولع با خانم موگرینى عکس سلفى بگیرند ممکن است ناشى از عدم آشنایى نمایندگان با آداب تشریفاتى و دیپلماتیک باشد یا ممکن است بقول مشاور رییس جمهور ناشى از فقر فرهنگى باشد یا ناشى از یک شرایط روان شناختى که الان در این نوشتار قابل طرح نیست!

بى تردید پیامد و نتیجه این اتفاق هم بسیار ناشایست و تحقیر آمیز است. اما از وجوه علت شناسى و پیامد شناسى این مرضوع که بگذریم در یافتن جایگاه این اتفاق در بستر تاریخى میتوان گفت بستر تاریخى اینگونه حوادث مانند موضوع ژن برتر یا فسادهاى مالى که هر بار فقط بر تعداد صفرشان افزوده مى شود همه اینها در بستر آشکارگى تاریخى حرکت مى کنند، آگاهى تاریخى براى یک جامعه حاصل نخواهد شد مگر وقوع آشکارگى تاریخى و همه این پدیده ها در همین مسیر قرار دارند، شاید زمانى باید در مورد این آشکارگى تاریخى باید نوشت!

فروغ نوشته بود:
مرداب الکل
با آن بخارهاى گس مسموم
انبوه بى تحرک روشنفکران را
به ژرفناى خویش کشید
و موش هاى موذى
اوراق زرنگار کتب را
در گنجه هاى کهنه جویدند
خورشید مرده بود
خورشید مرده بود، و فردا
در ذهن کودکان
مفهوم گنگ گمشده اى داشت

مختار جباری

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share