لزوم تشکیل کارگروه فرهنگی با حضور تمامی نهادهای متولی فرهنگ برای جلوگیری از موازی کاری

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برقراری ارتباطی تعریف شده و براساس برنامه در بین سازمانهای متولی فعالیتهای فرهنگی را لازم و ضروری دانست و افزود: باید برای کیفیت بخشی به برنامه های فرهنگی و افزایش اثرگذاری آن وحدت رویه در بین سازمانها و دستگاه های فعال در امور فرهنگی ایجاد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علیرضا حسنی با تاکید با اینکه وحدت رویه در برگزاری برنامه های فرهنگی حلقه مفقوده و خلایی است که به وضوح در اجرای برنامه ها در سطح شهر احساس میشود اظهار داشت: برای جلوگیری از موازی کاری در انجام کارهای فرهنگی ایجاد کمیته یا کارگروهی با حضور تمامی ادارات و دستگاههای که در بخش فرهنگ فعالیت دارند به شدت احساس می شود.

وی بستر سازی و زمینه سازی برای توسعه فرهنگی و ایجاد ظرفیتهای عمومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر نیاز مند این است که از انجام فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر رشت به صورت جزیزه ای جلوگیری شود ، چرا که همان طور که مدیریت یکپارچه شهری نداریم ، فقدان مدیریت یکپارچه فرهنگی نیز کاملا ملموس می باشد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برقراری ارتباطی تعریف شده و براساس برنامه در بین سازمانهای متولی فعالیتهای فرهنگی را لازم و ضروری دانست و افزود: باید برای کیفیت بخشی به برنامه های فرهنگی و افزایش اثرگذاری آن وحدت رویه در بین سازمانها و دستگاه های فعال در امور فرهنگی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت این آمادگی را دارد که میزبان و یا دبیر این کمیته باشد گفت: به این ترتیب همه حوزه های فرهنگی در یک تقویم مشخص و برنامه محور می توانند فعالیتهای مشترکی را ارائه دهند .

علیرضا حسنی با تاکید بر اینکه عدم هماهنگی در بین سازمانها و نهادهای متولی فرهنگی باعث کاهش کیفیت برنامه های اجرایی می شود افزود: برای اینکه فعالیتها به صورت یکپارچه پی گیری و دنبال شود نیاز به تشکیل این کارگروه به شدت احساس می شود.

وی هم افزایی؛ افزایش کارایی و اثرگذاری ؛ بهره گیری از توان هر سازمان به صورت تخصصی در اجرای برنامه ها را از اهداف تشکیل این کارگروه عنوان کرد و گفت: حمایت هدفمند و برنامه ریزی شده از ایده ها و خلاقیت های همشهریان و هم استانی ها یکی از مهم ترین ثمراتی است که می توان با تشکیل این کارگروه محقق شود.

وی با بیان اینکه این کمیته می تواند توسعه کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی را از طریق تدوین ضوابط و استانداردهای شاخص های فرهنگی محقق سازد خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی بین سازمانها علاوه بر افزایش کیفیت فعالیتهای اجرایی سبب کاهش هزینه ها نیز می شود.

Share