تصاویر چهارمین سالگرد عروج مهندس میرافشین نیاکوئی

مراسم چهارمین سالگرد عروج مهندس میرافشین نیاکوئی کارآفرین و موسس شرکت سوله سرا در تازه آباد رشت برگزار شد.  

مراسم چهارمین سالگرد عروج مهندس میرافشین نیاکوئی کارآفرین و موسس شرکت سوله سرا در تازه آباد رشت برگزار شد.

 

Share