تصویری تاریخی از دوران سربازی رئیس جمهور

در زیر تصویری تاریخی از دوران سربازی رئیس جمهور، او نفر دوم از سمت راست است.

در زیر تصویری تاریخی از دوران سربازی رئیس جمهور، او نفر دوم از سمت راست است.

Share