این هم آنالیز به سبک منصوریان!

محمدرضا میرشاه ولد باری کارتونی در رابطه با فوتبال این روزهای ایران در اینستاگرامش منتشر کرد.

«منصوریان: فوتبال هم که می بینم کاغذ و قلم دستم هست تا نت برداری کنم» این اظهار نظر، دستمایه محمدرضا میرشاه ولد باری انتشار کارتونی در اینستاگرامش شده است.

 

Share