انتصابات جدید در شهرداری رشت | شریفی و گل احضار پست گرفتند

شهرداری رشت

شریفی، به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت و مریم گل احضار به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت انتصاب جدیدی صورت گرفت.

بر اساس این احکام مرتضی شریفی، به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت و مریم گل احضار به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، منصوب شدند.

Share