گزارش تصویری همایش ورزش و مشارکت حداکثری در انتخابات

همایش ورزش و مشارکت حداکثری در انتخابات در سالن زنده یاد نامجو مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار شد.

همایش ورزش و مشارکت حداکثری در انتخابات در سالن زنده یاد نامجو مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار شد.

Share