گزارش تصویری ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی در رشت

در آخرین روز تبلیغات انتخابات علاوه بر برگزاری نشست های انتخاباتی در ستاد کاندیدا خیابان های رشت نیز مملو از مردم بود و ترافیک وسیعی شهر را فرا گرفت.

در آخرین روز تبلیغات انتخابات علاوه بر برگزاری نشست های انتخاباتی در ستاد کاندیدا خیابان های رشت نیز مملو از مردم بود و ترافیک وسیعی شهر را فرا گرفت.

Share