گزارش تصویری افتتاح ستاد جوانان حسن روحانی در رشت

ستاد جوانان حسن روحانی در رشت با حضور سیداحمد حسینی و محمدصادق حسنی افتتاح شد.

ستاد جوانان حسن روحانی در رشت با حضور سیداحمد حسینی و محمدصادق حسنی افتتاح شد.

Share