پیشینه تاریخی شهر زیر خروارها خاک خوابیده است | همه به عقلانیت و توسعه رای دهید

ورزلدوست گفت: همه در ۲۹ اردیبهشت به پای صندوق های آراء بیایید و به عقلانیت و توسعه رای دهید.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهرداد ورزلدوست کاندیدای شورای شهر رشت در جمع حامیان عقلانیت و توسعه گفت: من بچه رشت هستم و تمام تلاش خودم را خواهم کرد که رشت به جایگاهش برگرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در شهر اتفاقاتی افتاده که به جای آنکه رشت را به راه توسعه ببرد به عقب برمیگرداند، اظهار کرد: شهر رشت نیاز به توریسیم پذیری دارد مشکل این شهر فقط هتل هایش نیست، پیشینه تاریخی شهر زیر خروارها خاک خوابیده و نیازمند سرمایه گذار هستیم.

کاندیدای شورای شهر رشت ادامه داد: همه در ۲۹ اردیبهشت به پای صندوق های آراء بیایید و به عقلانیت و توسعه رای دهید.

وی با بیان اینکه ما میتوانیم شهر را به جایگاه واقعی برگردانیم، اظهار داشت: برای این شهر قدم گذاشتیم و با یک خرد جمعی وارد صحنه شدیم.

ورزلدوست گفت: از همه میخواهم به افرادی رای بدهند که اعتماد آنها برای شما ارزش داشته باشد برای یک قوم و قبیله خاص نباشند، فقط ادعا و حرف نباشند و عمل کنند، هر چهار سال به دنبال سهم خواهی در شهرداری نباشند.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری های عجولانه در شورا چهارم صورت پذیرفت، اظهار کرد: به کسانی رای بدهید که چهارسال در سردرگمی نباشند. ما باید زبان گویای مردم باشیم. شهر رشت شهر خرده فرهنگها است.

Share