نتایج انتخابات شورای شهر واجارگاه اعلام شد+ اسامی و آرا

با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹ اردیبهشت، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر واجارگاه بخش کلاچای اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر واجارگاه تابع بخش کلاچای، شهرستان رودسر میرساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹ اردیبهشت، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

۱_ آقای حسین پدرپورواجارگاه نام پدر مومن دارای ۹۶۰ رای
۲_ آقای محمدهادی پورامیرواجارگاه نام پدر تقى دارای ۹۵۸ رای
۳_ آقای علیرضا مظلوم واجاری نام پدر محمدحسین دارای ۸۶۱ رای
۴_ آقای علی رستم پورواجاری نام پدر قربانعلى دارای ۸۴۵ رای
۵_ آقای مسلم احمدیان درسنکی نام پدر ابراهیم دارای ۸۴۲ رای
۶_ آقای محمد کیوانی نام پدر میرزا دارای ۸۳۷ رای
۷_ آقای ولی الله دادوبرد نام پدر حسن دارای ۸۱۴ رای
۸_ آقای محمود محمدپوربلترک نام پدر عزیز دارای ۶۵۵ رای
۹_ آقای داود حاتمی واجاری نام پدر حاتم دارای ۵۸۸ رای
۱۰ _ آقای کیومرث بینا نام پدر على اکبر دارای ۳۸۷ رای
۱۱ _ آقای عباس خرم واجارگاه نام پدر محمد دارای ۲۴۳ رای
۱۲ _ آقای نریمانعلی ایوبی نام پدر حسن دارای ۱۹۳ رای
۱۳ _ آقای محمود علی نیامقدم نام پدر محسن دارای ۳۴ رای

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share