نتایج انتخابات شورای شهر کلاچای اعلام شد+ اسامی و آرا

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی اهالی محترم شهر کلاچای تابع بخش کلاچای، شهرستان رودسر اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر کلاچای تابع بخش کلاچای، شهرستان رودسر میرساند، با توجه
۱۳۹۶/۰۲/ به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

۱_ آقای علی ابراهیمی چناربن نام پدر ابراهیم دارای ۲۶۰۶ رای
۲_ آقای فرزاد قلی پور نام پدر صمد دارای ۱۵۵۱ رای
۳_ آقای مهدی محمدحسینی گیل کلایه نام پدر بهروز دارای ۱۴۴۰ رای
۴_ آقای جعفر عابدینی گزافرودی نام پدر حسین دارای ۱۲۲۵ رای
۵_ آقای محمد پورحسین لزرجانی نام پدر سلمان دارای ۱۱۰۹ رای
۶_ آقای مجتبی رضائی نام پدر محمد دارای ۱۱۰۱ رای
۷_ آقای جاوید رستمی یاسوری نام پدر رستم على دارای ۱۰۶۰ رای
۸_ آقای خیراله رضائی کنگاچر نام پدر محمدحسن دارای ۹۹۴ رای
۹_ آقای احمد شریف دیماجانی نام پدر محمدصالح دارای ۹۷۶ رای
۱۰ _ آقای محمدکاظم جعفرنژادسیاهکلرودی نام پدر طاها دارای ۹۶۹ رای
۱۱ _ آقای محمود سمیع پورگیری نام پدر سهراب دارای ۹۴۲ رای
۱۲ _ آقای علی آقاجان پورمقدم گزافرودی نام پدر اسداله دارای ۸۷۸ رای
۱۳ _ آقای کورش پاک زاداستخربیجار نام پدر محمدحسین دارای ۸۲۸ رای
۱۴ _ آقای فرید نصیری نام پدر محمود دارای ۷۸۵ رای
۱۵ _ آقای مرتضی فرزادفردهیر نام پدر توکل دارای ۷۳۷ رای
۱۶ _ خانم زهرا ذبیح پوررحیم آبادی نام پدر داود دارای ۶۷۵ رای
۱۷ _ آقای علی خلیقی نام پدر فرج اله دارای ۶۵۸ رای
۱۸ _ آقای صابر عبداله تابار نام پدر غلامرضا دارای ۶۴۰ رای
۱۹ _ آقای کامران علی پورکلایه نام پدر سلیمان دارای ۶۳۴ رای
۲۰ _ آقای فرشاد شعبانی خاناپشتانی نام پدر فرامرز دارای ۶۱۶ رای
۲۱ _ آقای محمد ایران دوست نام پدر کریم دارای ۵۸۸ رای
۲۲ _ آقای کامیار حقیقت دوست نام پدر اسمعیل دارای ۵۳۴ رای
۲۳ _ آقای فرج اله مجیدخواه نام پدر شعبان دارای ۵۲۷ رای
۲۴ _ آقای محمد پهلوان زاده نام پدر رمضان دارای ۵۲۵ رای
۲۵ _ آقای سیدناصر رودبارکی نام پدر سید على دارای ۴۵۸ رای
۲۶ _ آقای علی مهرزادگیل ملک نام پدر محمدعلی دارای ۴۴۹ رای
۲۷ _ آقای شهرام ظفری کوره تاش نام پدر حبیب اله دارای ۳۰۷ رای
۲۸ _ آقای سجاد مشفق نودهی نام پدر هوشنگ دارای ۲۲۹ رای
۲۹ _ آقای حسن صادقی نام پدر رضا دارای ۱۹۸ رای
۳۰ _ آقای سیدرضا میرشفیعی نام پدر سیدجعفر دارای ۱۹۶ رای
۳۱ _ آقای علی اکبر شریف دیماجانی نام پدر على اسد دارای ۱۹۵ رای
۳۲ _ آقای محمد شریف دیماجانی نام پدر علی اسد دارای ۱۹۴ رای
۳۳ _ آقای مهدی حسین زاده لیمنجوب نام پدر محمد دارای ۱۹۱ رای
۳۴ _ آقای مجتبی مهرپویان نام پدر محمد دارای ۱۸۰ رای
۳۵ _ آقای حمزه عبدالعلی زاده ساربانبدر نام پدر محمد دارای ۱۱۳ رای
۳۶ _ آقای علیرضا رحمت نیا نام پدر مختار دارای ۹۰ رای
۳۷ _ آقای علی یوسف خواه سویری نام پدر مهر على دارای ۲۳ رای
۳۸ _ آقای فرزاد رحیمی قاضی محله نام پدر حسن دارای ۶ رای

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یاا شاکیان را داشته باشد.

Share