شکوه حضور مردم رشت در انتخابات به روایت تصویر

مردم رشت با حضور پرشور انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، حماسه دیگری آفریدند.  

مردم رشت با حضور پرشور انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، حماسه دیگری آفریدند.

 

Share