تصاویر هم اندیشی ستاد انتخاباتی مجید رجبی ویسرودی

در سومین مراسم هم اندیشی مهندس مجیدرجبی ویسرودی در ستاد انتخاباتی مرکزی اش در جمع هواداران وی و حضور چهره های شاخص از مدیران و مسولین شهری، تاکید بر وحدت اقوام برای توسعه و پیشرفت کلانشهر رشت مطرح شد.(مشروح خبر)

در سومین مراسم هم اندیشی مهندس مجیدرجبی ویسرودی در ستاد انتخاباتی مرکزی اش در جمع هواداران وی و حضور چهره های شاخص از مدیران و مسولین شهری، تاکید بر وحدت اقوام برای توسعه و پیشرفت کلانشهر رشت مطرح شد.(مشروح خبر)

Share