اسامى نامزدهای انتخابات شورای شهر سنگر

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر سنگر می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر به شرح زیر می باشد:
۱- خانم فاطمه احمدی سروندی فرزند احمد کد نامزد ۱۵
۲- آقای پیام آقازاده لاکانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶
۳ – خانم احیاء پسندیده طالمی فرزند رجبعلى کد نامزد ۱۷
۴ -آقای مجید پهلوان بنکده فرزند صفر کد نامزد ۱۸
۵- آقای محمدرضا پوررجبی طالمی فرزند احمد کد نامزد ۱۹
۶- آقای جعفر پورطالمی فرزند حسن کد نامزد ۲۱
۷- آقای رحیم پورطالمی فرزند حسن کد نامزد ۲۴
۸- خانم فریبا جمشیدی آسیابرکی فرزند عباس کد نامزد ۲۵
۹-آقای علیرضا حسن نیاخمیرانی مشهور به حمید فرزند کاس کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای مجتبی حیدرپورجیرندهی فرزند احمد کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای فرشید دهقانی میاندهی فرزند احمد کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای عباس رستمی طالمی فرزند على کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای حسن زاهدی کیاسرائی فرزند محمد کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای ابراهیم زرین بازقلعه فرزند قربان کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای سیف اله سهرابی طالمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای صادق صدیق طالمی فرزند محمد کد نامزد ۴۶
۱۷- آقای محمدعلی صولتی توسروندانی فرزند محمد حسین کد نامزد ۴۷
۱۸- آقای فرهاد غلام زاده میاندهی فرزند حسین کد نامزد ۴۹
۱۹- آقای محمدرضا کاظمی گیساوندانی فرزند على کد نامزد ۵۱
۲۰- آقای نادر کبریائی جوبنه فرزند على کد نامزد ۵۲
۲۱- آقای حجت کیاهی کدوسرائی فرزند قربانعلى کد نامزد ۵۴
۲۲- آقای حسن محمدی فرزند محمد کد نامزد ۵۶
۲۳- خانم مریم معصومی بالاشادهی مشهور به خانم معلم فرزند منصور کد نامزد ۵۷
۲۴- آقای رضا میراشه فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۸
۲۵- آقای عبداله میرزائیان سروندانی مشهور به على فرزند قربان کد نامزد ۵۹
۲۶- آقای محمدحسین نژادحسنی طالمی فرزند احمد کد نامزد ۶۱
۲۷- آقای محمود نظرنیای کسبخی فرزند محمدعلى کد نامزد ۶۲
۲۸- آقای محمدتقی نیک پورسروندانی فرزند محمود کد نامزد ۶۴
۲۹- آقای رضا یوسفی طالقانی فرزند قربان کد نامزد ۶۵
توجه :
۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

Share