اسامى نامزدهای انتخابات شورای شهر خمام منتشر شد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خمام اعلام گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خمام به شرح زیر می باشد:

۱- آقای اسماعیل احمدنیاخواجکینی فرزند محمود کد نامزد ۱۵
۲- آقای حسین احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۳-آقای علی اکبرپورخمامی فرزند مسیح کد نامزد ۱۷
۴- آقای علی اصغر امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۸
۵- آقای سیدمجتبی حسینی نسب ویشکاء فرزند سیدخلیل کد نامزد ۱۹
۶- آقای مهدی خزانی کویشاهی فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۱
۷-آقای امین خمامی ابدی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۴
۸- آقای میثم رعنائی اشکیکی فرزند حسین کد نامزد ۲۵
۹-آقای ایمان سهیلی دافڃاهی فرزند حسین کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای مهدی عاشوری امیرکنده فرزند منوچهر کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای عبدالرضا عبدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۲۸
۱۲- خانم معصومه غلام حضرت حجت فرزند محمد کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای جلیل غیاثی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای صائب قلیزاده ملاسرائی فرزند حجت کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای مجید لطافت طالمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای سیدرضی مؤدب پور فرزند سیدعباس کد نامزد ۴۶
۱۷- آقای وحید مقدمی طالمی فرزند حسین کد نامزد ۴۷
۱۸-آقای سیدتقی موسوی شیجانی فرزند سیدآقاجان کد نامزد ۴۸
۱۹-آقای غلامرضا ناصری شیجانی فرزند موسی کد نامزد ۴۹
۲۰- آقای بابک نیکو فرزند قربان کد نامزد ۵۲
۲۱- آقای سیدالیاس هاشمی چوکامی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۵۴
۲۲- آقای محسن وفاجوی دیانتی فرزند بلال کد نامزد ۵۶
توجه:
۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
۲-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share