گیلان در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرد

شرکت گاز استان گیلان در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد متر مکعب گاز را بصورت ایمن و پایدار تحویل مشترکین نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: این یمیزان گاز در حوزه های خانگی، تجاری، نیروگاهی، صنعتی و حمل و نقل به مصرف رسیده است که در مقایسه با سال قبل تر، علیرغم محدودیت های مختلف ۵درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل گاز گیلان گفت: میزان مصرف گاز در بخش خانگی در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ تنها ۱۴ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است و این در حالی است که اگرمتوسط کاهشیک درجه ای دما(که در زمستان این کاهش به ۲ درجه هم رسید) و افزایش ۸۰ هزار مشترک خانگی در سال ۹۵ را نسبت به سال قبل تر لحاظ نماییم، مصرف گاز در این بخش می بایست حدود ۳۰ درصد افزایش می یافت که با مدیریت مصرف و رعایت صرفه جویی توسط مشترکین فهیم گیلانی شاهد روند منطقی در مصرف گاز بویژه در بخش خانگی بوده ایم لذا این موضوع بیانگر اثربخشی اقدامات فرهنگی و تبلیغی صورت گرفته در جهت فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه و رعایت صرفه جویی توسط مردم و مشترکین عزیز و فهیم گیلانی است.

ظهیری افزود: علیرغم عدم محدودیت مصرف در بخش خانگی، مشترکین عزیز آگاهانه نسبت به مصرف بهینه از این نعمت الهی اقدام نموده اند که این کار هم به نفع اقتصاد خانوارهای گیلانی بوده و هم در جلوگیری از اتلاف این انرژی ارزشمند نقش داشته است.

وی ادامه داد: مصرف بخش نیروگاهی در مقایسه با سال ۱۳۹۴، ۱۱ درصد کاهش یافته و به ۲ میلیارد و ۷۰۷ میلیون مترمکعب رسیده است کهعمده ترین عامل این کاهش، اعمال محدودیت در انتقال گاز به این حوزه بویژه در فصل سرما بوده است.

ظهیری گفت: در بخش های تجاری و صنعتی علیرغم اعمال محدودیت به کارخانجات سیمان در برخی از روز های فصل سرد توسط دیسپچینگ شرکت ملی گاز، روند مصرف گازرشد نسبی و منطقی ۱۵ درصدیرا نشان می دهد که عمده ترین دلیل آن، افزایش گازرسانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در سطح استان بوده است.

همچنین در بخش حمل و نقل اگرچه رشد کمی داشته ایم ولی با توجه به نسبت مصرف در این حوزه در مقایسه با مصرف کلکه معادل ۶ درصد است، بیانگر استفاده بالای حمل و نقل استان از گاز طبیعی بعنوان یک منبع سوخت در مقایسه با میانگین کشوریاست.

مدیر عامل گاز گیلان در پایان گفت: بر اساس پیش بینی های بعمل آمده ظرفیت میزان مصرف گاز در گیلان در حدود ۵/۶ میلیارد مترمکعب برآورد می شود که امیدواریم در سال جاری با برنامه ریزی و تعمیرات بموقع تجهیزات و ایستگاه ها بصورت ایمن و پایدار به حوزه های مختلف مشترکین تحویل گردد.

Share