تصاویری از طبیعت زیبای روستای کوهستانی زربیل تالش

روستای زربیل از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش می باشد و در منطقه کوهستانی واقع شده است.

روستای زربیل از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش می باشد و در منطقه کوهستانی واقع شده است.

Share