تخریب طبیعت شهری و آلوده کردن رودخانه در روز طبیعت

سبزه و ماهی های قرمز را در رودخانه رها نکنید

علی‎رغم فرهنگسازی های صورت گرفته و درخواست‎های متعدد برای رها نکردن ماهی قرمز و سبزه در زیستگاه های طبیعی شامل رودخانه، تالاب و سدها متاسفانه برخی از مردم این کارهای اشتباه را انجام می دهند که این اقدام آنها آسیب جدی به محیط زیست می‎شود. گفتنی است عمر ماهی قرمز با رها شدن در زیستگاه های طبیعی افزایش می یابد و آنها به ماهی مهاجم تبدیل شده و از تخم سایر ماهی های بومی منطقه تغذیه می کنند. رها کردن سبزه های نوروزی نیز باعث آلودگی آب های جاری و از دست رفتن سیمای رودها می شود.

Share