گزارش تصویری حال و هوای بازار رشت در آستانه نوروز

در آخرین روزهای منتهی به سال ۹۵ بازار رشت شلوغ ترین روزهای خود را سپری میکند و مردم مشغول خرید عید هستند.

در آخرین روزهای منتهی به سال ۹۵ بازار رشت شلوغ ترین روزهای خود را سپری میکند و مردم مشغول خرید عید هستند.

Share