گلباران مزار شهدا یک روز قبل از آغاز دهه مبارک فجر+تصاویر

جمعی از ﮐﻮدﮐﺎن مهد یک روز قبل از آغاز دهه مبارک فجر ﻣﺰار ﺷﮭﺪاء را ﮔﻠﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جمعی از ﮐﻮدﮐﺎن مهد یک روز قبل از آغاز دهه مبارک فجر ﻣﺰار ﺷﮭﺪاء را ﮔﻠﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، مدیر ررشت و ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرمندان بهزیستی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺰار ﺷﻬﺪاء سلیماندارب رشت ﺑﺎ اﻫﺪاء ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ یکبار دیگر ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺷﻬﯿﺪان و ﺣﻤﺎﺳﻪ آن را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

Share