فیلم: وقتی فرهاد شوقی افراد باجیگر و ضدتوسعه را نام می‎برد!

فرهاد شوقی در جلسه امروز وشرای شهر رشت خطاب به شهردار رشت گفت: شما در نشست خبری، برخی اعضای شورا را ضد توسعه و باجگیر نام بردید؛ شفاف نام ببرید که منظورتان چه کسی است؟

فرهاد شوقی در جلسه امروز وشرای شهر رشت خطاب به شهردار رشت گفت: شما در نشست خبری، برخی اعضای شورا را ضد توسعه و باجگیر نام بردید؛ شفاف نام ببرید که منظورتان چه کسی است؟ چون وقتی به طور عام صحبت می کنید من احساس می کنم منظور شما آقای موسوی روزان است که یک نیروی ارزشی هستند. یا آقای حاجی پور و خانم شیرزاد و یا من شوقی است؟ در هیمن لحظه درحالی که حجت جذب با تذکر به شوقی از او خواست که از بردن نام افراد خودداری کند فاطمه شیرزاد نیز در اعتراض به سخنان فرهاد شوقی صحن شورا را ترک کرد.

Share