تصاویری از سومین روز جشنواره فرهنگی هنری فجر رشت

جشنواره فرهنگی هنری فجر رشت با اجرای هنرجویان خردسال آموزشگاه های هنری در حال اجراست. تصاویر زیر برای نمایش «روباه و گرگ» و همچنین آموزشگاه موسیقی سپهر است.

جشنواره فرهنگی هنری فجر رشت با اجرای هنرجویان خردسال آموزشگاه های هنری در حال اجراست. تصاویر زیر برای نمایش «روباه و گرگ» و همچنین آموزشگاه موسیقی سپهر است.

Share