تصویری قدیمی از نیروهای سپاه رشت در خرمشهر

از چپ به راست به ترتیب آقایان نوردی، فیاض زاهد، حسین مکی و اسلامپرست دیده می شوند

این تصویر از نیروهای سپاه رشت در هنگام جنگ تحمیلی و در خرمشهر ثبت شده است. از چپ به راست به ترتیب آقایان نوردی، فیاض زاهد، حسین مکی و اسلامپرست دیده می شوند که همگی از سربازان واحد عملیات در دوره فرماندهی سردار شهید قلی پور بودند.

Share