فرود اولین ایرباس ٣٢١ ایران ایر در مهرآباد

اولین ایرباس ٣٢١ خریداری شده توسط ایران ایر در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.  

اولین ایرباس ٣٢١ خریداری شده توسط ایران ایر در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.

 

Share