تصاویر پاکسازی استخر روستای سیاهرود فومن از سنبل آبی توسط زندانیان

پاکسازی استخر روستای سیاهرود آلیان بخش سردار جنگل شهرستان فومن توسط زندانیان زندان لاکان رشت آغاز شد.

پاکسازی استخر روستای سیاهرود آلیان بخش سردار جنگل شهرستان فومن توسط زندانیان زندان لاکان رشت آغاز شد.

Share