تصاویر ابرماه در آسمان ایران

ماه، شب گذشته به کمترین فاصله در طی ۱۸ سال آینده با زمین می رسد و در نتیجه می توان آن را در بزرگترین حالت ممکن دید.

ماه، شب گذشته به کمترین فاصله در طی ۱۸ سال آینده با زمین می رسد و در نتیجه می توان آن را در بزرگترین حالت ممکن دید.

Share