آسمان زیبای انزلی در روزهای مختلف سال به روایت تصویر

آسمان و ابرها همواره سوژه عکاسی بوده اند. آنچه که می بینید زیبایی آسمان و غروب و طلوع خورشید را در روزهای مختلف سال در بندر انزلی نشان می دهد.

آسمان و ابرها همواره سوژه عکاسی بوده اند. آنچه که می بینید زیبایی آسمان و غروب و طلوع خورشید را در روزهای مختلف سال در بندر انزلی نشان می دهد.

Share