برگزاری نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در بندر انزلی

نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با محورهای خودمراقبتی، ازدواج، تغذیه سالم و اتخاذ سبک زندگی سالم در قالب پخش فیلم، عرضه کتاب، آزمون و سایر برنامه ها، در شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی برگزار شد.

نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با محورهای خودمراقبتی، ازدواج، تغذیه سالم و اتخاذ سبک زندگی سالم در قالب پخش فیلم، عرضه کتاب، آزمون و سایر برنامه ها، در شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی برگزار شد.


tel final1

Share