یک تصویر استثنایی در مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان

در جریان مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان در یکی از مسابقات نفرات دوم و سوم بسیار نزدیک هم از خط پایان عبور نمودند که قاضی رای خود را در این خصوص اعلام کرد.تصویر زیر بیانگر فاصله بسیار نزدیک دو رقیب است که کار قضاوت را بسیار سخت کرده بود.(گزارش تصویری مسابقات)

در جریان مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان در یکی از مسابقات نفرات دوم و سوم بسیار نزدیک هم از خط پایان عبور نمودند که قاضی رای خود را در این خصوص اعلام کرد.تصویر زیر بیانگر فاصله بسیار نزدیک دو رقیب است که کار قضاوت را بسیار سخت کرده بود.(گزارش تصویری مسابقات)

IMG_9362

tel final1

Share