نتیجه آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه طوالش،رضوانشهر و ماسال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه طوالش،رضوانشهر و ماسال از تجمیع آن توسط هیئت اجرایی وهیئت نظارت شهرستان توسط فرمانداری اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،بر اساس فرم شماره ۷۸ و به شماره ۱۳۱۹۱/۱/۱/۸۰۴۵/۹۴ مورخ ۸/۱۲/۹۴ و در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن ،آگهی نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه طوالش،رضوانشهر و ماسال جمع آرای ماخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه ۱۸۲۵۸۵ رای بود که اشخاص زیر به ترتیب:

۲۶۷۷۹۲ente۴۱-آقای محمود شکری                           نام پدر علی            دارای ۴۸۸۸۶ رای

۲-آقای منصور یوسفی جولندان             نام پدر خداقلی       دارای ۴۰۶۹۱ رای

۳-آقای حسین نیرومند سیاهمرد          نام پدرگل برار        دارای ۳۷۴۸۲ رای

۴-آقای احسن الله رادمهر                     نام پدر وجیه الله     دارای ۲۴۹۲۵ رای

۵-آقای علی خندستانی                        نام پدر محمد         دارای ۱۰۸۰۵ رای

۶-آقای سید محمد اسحاقی کلوری        نام پدر سید قاسم   دارای ۹۵۹۲ رای

۷-آقای عزیز پورعزیزی بالاده               نام پدر التفات         دارای ۴۰۶۰ رای

۸-آقای علی عباسی خطبه سرا             نام پدر اسکندر       دارای ۲۴۹۷ رای

۹-آقای علی حسینی خطبه سرا             نام پدر ذبیح الله      دارای ۸۹۶ رای

۱۰-خانم فاطمه نعمت جو                       نام پدر محمد         دارای ۷۷۰ رای

۱۱-آقای شهرام شیر علی نیا                 نام پدر شیرعلی      دارای ۶۶۱ رای

۱۲-آقای موسی سعادتی                       نام پدر ملک محمد  دارای ۶۰۰ رای

۱۳-آقای مصلحت آفتابی                      نام پدر شیر علی     دارای ۵۲۰ رای

۱۴-آقای هومن لطیفی                          نام پدر اکبر            دارای ۲۰۰ رای

در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان طوالش برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره ۱،۲و۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم نمایند.شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل، نشانی کامل ، شماره تلفن (درصورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

tel final1

Share