سخنی با فرهیختگان بارانی شهرباران ؛اگر دل دلیل است،آورده ایم !

طی نه دوره مجلس تجربه شده است ، که در بازه های زمانی تصویب اسناد توسعه و بودجه های سالانه ، استان هایی بیشترین بهره را از حمایت های مالی و مدیریتی دولت برده اند ، که از وجود نمایندگانتوانمند، دانا و بیدار و با قدرت رایزنی و چانه زنی بالا برخوردار بوده اند.

تحولات فزاینده سـایر شهرهای پیشرو میهن عزیزمان و انتظارات سرخورده و به حق مردمان دیار شهر باران و فشـارهای جناحی و سـلیقه ای موجود در اتمسـفر عجیب کاری شـهرسـتان رشـت ،این پرسش را برایمردمان بارانی آن ایجاد نموده اســـت که « مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی » در مجلس چه کرده و عملکرد او چه بوده است که اقبال این چنینی به وی شده است !؟

Keyvan-Behmaneshنگارنده در این یادداشت بنا ندارد که دفاع کورکورانه از عملکرد ایشان داشته باشد ، بلکه بنا دارد ، به استنادماموریتی که قانون اسـاسـی برای یک نماینده مجلس مشـخص کرده و با بهره گیری از رویکرد اسـتراتژیکنقش یک پارلمانتار ، عملکرد وی را بررسی نماید .

در یک جامعه مردم سـالار ، از پارلمان آن میتوان به عنوان اصلی ترین نهاد اعمال حاکمیت ملی آن جامعه یاد نمود . در کشور عزیز جانمان نیز ، پس از انقلاب مشروطه – یعنی حدودا از ۱۰۰سال پیش – مردماناین مرز و بوم ، پارلمان را به عنوان مهمترین نهاد اعمال رای و یگانه مرجع قانونگذاری برای کشور برگزیدهاند. و در این مسـیر ، هرچند با فراز و نشـیب های فراوان روبرو بوده اند ، لیکن همواره نگاه آنان به این نهاد مهم و سرنوشت ساز ، از روی امید ناب بوده است و بس .

اگر به مجلس ، نگاهی با عنوان تولیت برنامه ریزی اسـتراتژیک در سـطح ملی ، داشـته باشـیم ، با استناد بهوظایف و ماموریتی که قانون اسـاسـی برای یک نماینده مجلس درنظر گرفته اسـت ، به راحتی میتوانیم خطکشـی از آن طراحی نماییم و با آن خط کش عملکرد نمایندگان مجلس را اندازه گیری نماییم . ضمن اینکه به این دلیل از مجلس به عنوان تولیت برنامه ریزی اســـتراتژیک در ســـطح ملی یاد مینمایند که مجلس پاسـخگوی موفقیت و درجه توسـعه یافتگی کشـور به شـمار می آید و در واقع این مجلس است که میتوان عنوان نمود ، موفقیت یا عدم موفقیت در توسـعه و پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی درکشور دستاورد و ثمره تصمیمات استراتژیک و نقش آفرینی نمایندگانش میباشد.

بـا این مقـدمـه میخواهیم بررســـی نمـاییم که عملکرد مهندس جعفرزاده به عنوان یکی از ســـه پارلمانتارشهرستان رشت ، از منظر این نقش آفرینی و ماموریت تعریف شده ، چگونه بوده است ؟

برای پاسـخ به این پرسـش ، ابتدا باید نکته ای تلخ را بیان نمود ، چرا که عملکرد غلط بسیاری از نمایندگانادوار مختلف مجلس و دور شدن آنان از نقش و ماموریت اصلی یک نماینده ، به این برداشت و انتظار غلط دامن زده اسـت که امروزه روز ، در ذهنیت بسـیاری از مردمان خوب کشورمان ، برای یک نماینده مجلس ،نقش یک فعال ســیاســی و حزبی ، گاه یک مدیر اجرایی محلی و گاه نقش یک روشــنفکر و روزنامه نگارمنتقد را تصور می نمایند !
در صــورتیکه اگر بخواهیم از منظر تخصــصــی ، نقش و ماموریت یک پارلمانتار در مجلس را ارزیابی نماییم ،مهمترین نقش و ماموریت یک پارلمانتار کارا و موثر در مجلس عبارت خواهد بود از :

« نقش و ماموریت تدوین استراتژی های منطقه ایی و ملی در قالب برنامه ها و قوانین و نظارت بر عملیاتی شدن استراتژی هایی است که تبدیل به قانون شده اند »

در این خصوص ، یک پارلمانتار از طرف مردمان دیار خویش ماموریت دارد که با چشمان بیدار و با استفادهاز مطالعات و تجربیات شـخصـی خویش و نیز بکارگیری از مشاورین خبره و نخبه ، در تدوین استراتژی ها وسیاست ها و طراحی برنامه های استراتژیک پنج ساله و تائید بودجه سالانه پیشنهادی دولت در قالب قوانین مربوطه در کشـور و نظارت بر حسـن اجرای آن و انجام اقدامات سـیسـتماتیک ارزیابی و اصلاحی در صورت مشاهده تخلف و انحراف از قانون و … نقش سازنده و اثربخش داشته باشد .

حـال اگر بخواهیم از این منظر ، متری تهیه نماییم و عملکرد مهندس جعفرزاده را اندازه گیری نماییم ، ویدر دسته نمایندگانی قرار خواهد گرفت که نمره قبولی گرفته اند :

– مشـارکت اثربخش و تاثیر گذار درون مجلس در به ثمر رسـانیدن اتفاق ناب « برجام » که آیندگانما بیشتر از آن قدر این اتفاق را خواهند دانست …
– قوانین مربوط به جانبازان و ایثارگران سرافراز میهن …
– حضور اثربخش در فرایند تصویب بودجه …
– حضور و نقش اثربخش در فرایند انتخاب وزرای کابینه دولت …
– نقش اثربخش در تصمیمات کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس …
– بحث های تاثیرگذار فرادستی و محلی منطقه ایی محیط زیست …
– نقش اثربخش در اصلاح برخی از قوانین نظام صنفی …
– پیگیری موثر او در مورد عجیب برداشت ۱۶ میلیاردی دولت دهم توسط دیوان محاسبات…
– نقش اثربخش در سامان دادن بیتدبیریها در مسکن مهر …
– پیگیری کم نظیر وی در خصـوص افزایش نقش شـوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق قرار دادنبرخی از ســازمانها به عنوان زیر مجموعه شــورا ها به منظور ایجاد وحدت رویه و مدیریت یکپارچه شهری در مدیریت شهر و روستا ( واگذاری فعالیت های آب ، برق و گاز به شهرداری ها ) …
– پیگیری اثربخش در اختصـاص ۲ درصـد از مرجع بودجه کل کشـور در قالب ردیف های مشـخص جهت اجرای طرح های عمرانی در سطح کشور…
– پیگیری اثربخش در جلوگیری از افزایش واردات کالاهای مصرفی لوکس و غیر ضروری ….
– پیگیری اثربخش در توجه به توزیع ناعادلانه درآمد حاصل از عوارض و جرائم موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات و ارزش …. –
موارد بالا نمونه هایی بود از نقش اثربخشی که مهندس جعفرزاده در بازه زمانی مجلس نهم داشته اند و نکتهای را که باید بیان نمود این اســت که در این یادداشــت به هیچ وجه از تلاشــهای محلی و منطقه ایی او یادنکرده ایم و همانگونه که گفته شد ، عملکرد ایشان را به استناد ماموریتی که قانون اساسی برای یک نماینده مجلس مشخص کرده و با بهره گیری از رویکرد استراتژیک نقش یک پارلمانتار ، بررسی نموده ایم .

اهمیت این نقش و ماموریت اسـتراتژیک در اینجا هویدا میشـود ، که در فرایند پایه ریزی سـاختار مورد نظردولـت ، مجلس زمانی میتواند در این فرایند نقش و ماموریت واقعی خود را ایفا نماید که از وجود نمایندگان مجرب ، متخصص ، با سواد ، بیدار و حاضر برخوردار باشد .

و اما سخن پایانی ؛

اگر یک پالمانتار نقش اسـتراتژیک خود را به اسـتناد ماموریتی که قانون اسـاسـی برای یک نماینده مجلس مشـخص کرده ، با رویکرد استراتژیک محور درست انجام دهد و از قالب نقش هایی که نمایندگان سنتی ایفامی نمایند خارج شــود ، به همین نســبت میزان توجه دولت به طرح های توســعه منطقه ای ( اســتان ها ومناطق ) قطعا افزایش خواهد یافت و توجه دولت به آن منطقه بســتگی زیادی پیداخواهد نمود ، به میزان توانمندی و شـایسـتگی – و البته انسـجام و هماهنگی – نمایندگان استان ها و مناطق در اعمال اصلاحات وگنجاندن محورهایی در اسـناد توسـعه ایی فرادسـتی (برنامه های پنج سـاله و بودجه های سـالانه) ، که این موضوع ، منجر خواهد شد به توسعه استراتژیک مناطق هدف .

در عمل نیز طی نه دوره مجلس تجربه شده است ، که در بازه های زمانی تصویب اسناد توسعه و بودجه های سالانه ، استان هایی بیشترین بهره را از حمایت های مالی و مدیریتی دولت برده اند ، که از وجود نمایندگانتوانمند، دانا و بیدار و با قدرت رایزنی و چانه زنی بالا برخوردار بوده اند.

کیوان بهمنش

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

tel final1

Share