تصویری از رأی دادن وزیر بهداشت با لباس اتاق عمل در بیمارستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت رأی خود را با لباس اتاق عمل در بیمارستان نور در صندوق انداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت رأی خود را با لباس اتاق عمل در بیمارستان نور در صندوق انداخت.

قاضی زاده هاشمیtel final1

Share