تصویری از احمدی نژاد و معاونش در صف رای

احمدی نژاد و بقایی با هم در حوزه اخذ رای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

احمدی نژاد و بقایی با هم در حوزه اخذ رای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

۴۲۱۹۱۹۱۱۶_۴۴۸۱۲

tel final1

Share