تصاویری از میتینگ محمود شکری در خلیف آباد اسالم و مسجد صاحب الزمان طولارود

تصاویری از سخنرانی و میتینگ محمود شکری در خلیف آباد اسالم و مسجد صاحب الزمان طولارود را مشاهده می کنید.

تصاویری از سخنرانی و میتینگ محمود شکری در خلیف آباد اسالم و مسجد صاحب الزمان طولارود را مشاهده می کنید.

Share