واکنش طنز یک روزنامه به جمله سید احمد خاتمی برای ورود به خبرگان!

روزنامه قانون در ضمیمه طنز خود با اشاره به جمله سید احمد خاتمی برای حضور مسن ترها در مجلس خبرگان اینگونه واکنش نشان داد.

روزنامه قانون در ضمیمه طنز خود با اشاره به جمله سید احمد خاتمی برای حضور مسن ترها در مجلس خبرگان اینگونه واکنش نشان داد.

۱۶-۱-۳۰-۸۳۴۸photo_2016-01-30_07-45-50
tel final1

Share