نصب عکس علی اکبر صالحی به عنوان مفاخر دانشگاه بیروت

عکس علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی به عنوان مفاخر دانشگاه بیروت منتشر شده است.

عکس علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی به عنوان مفاخر دانشگاه بیروت منتشر شده است.

photo_2016-02-02_22-52-35

Share