نامزدهای انتخابات مجلس دهم در دو حوزه انتخابیه تالش,ماسال و رضوانشهر و حوزه انتخابیه فومن و شفت

در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه تالش , ماسال و رضوانشهر و همچنین حوزه انتخابیه فومن و شفت به شرح زیر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، ستاد انتخابات استان گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را اعلام کرد.

در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه تالش , ماسال و رضوانشهر و همچنین حوزه انتخابیه فومن و شفت به شرح زیر است.

طوالش و رضوانشهرو ماسال

مصلحت – آفتابی خطبه سرا

۱۲۱۴

طوالش و رضوانشهرو ماسال

سیدمحمد – اسحاقی کلوری

۱۲۱۵

طوالش و رضوانشهرو ماسال

عزیز – پورعزیزی بالاده

۱۲۴۱

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – حسینی خطبه سرا

۱۲۴۶

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – خندستانی

۱۲۴۷

طوالش و رضوانشهرو ماسال

احسن الله – رادمهر

۱۲۴۹

طوالش و رضوانشهرو ماسال

موسی – سعادتی طولارود

۱۲۵۴

طوالش و رضوانشهرو ماسال

محمود – شکری

۱۲۵۸

طوالش و رضوانشهرو ماسال

شهرام – شیرعلی نیا

۱۲۶۱

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – عباسی خطبه سرا

۱۲۶۴

طوالش و رضوانشهرو ماسال

هومن – لطیفی

۱۲۶۷

طوالش و رضوانشهرو ماسال

فاطمه – نعمت جو

۱۲۷۱

طوالش و رضوانشهرو ماسال

حسین – نیرومندسیاهمرد

۱۲۷۲

طوالش و رضوانشهرو ماسال

منصور – یوسفی جولندان

۱۲۷۴

فومن و شفت

ناصر – اشرافی

۱۲۱۴

فومن و شفت

محمدمهدی – افتخاری

۱۲۱۵

فومن و شفت

خلیل – بهروزی فر

۱۲۱۷

فومن و شفت

رسول – جماعتی

۱۲۱۹

فومن و شفت

امیر – خوش کارسرابستانی

۱۲۴۵

فومن و شفت

صادق – رمضانی گل افزانی

۱۲۴۷

فومن و شفت

اردشیر – روحی ماسوله

۱۲۴۸

فومن و شفت

سامره – عاشوری چیرانی

۱۲۵۲

فومن و شفت

ناصر – عاشوری قلعه رودخانی

۱۲۵۴

فومن و شفت

سیدتقی – موسویان شالده

۱۲۵۶

فومن و شفت

کیوان – میرزائی فشالمی

tel final1

Share