تصویری از آماده سازی مزار شهید کوچک زاده در کنار دوست شهیدش سیرت نیا

آماده سازی مزار شهید حامد کوچک زاده در کنار دوست شهیدش اسماعیل سیرت نیا

آماده سازی مزار شهید حامد کوچک زاده در کنار دوست شهیدش اسماعیل سیرت نیا

۳۲-۱
tel final1

Share